Dịch vụ khác

Trung tập triển khai các dịch vụ khác:

- Tham vấn, tư vấn chính sách giáo dục hòa nhập cho các tổ chức trong và ngoài nước;

- Kết nối và hỗ trợ trẻ em khuyết tật, gia đình trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với các tổ chức hỗ trợ phù hợp;