15 tháng 09/2021 Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh khóa học trực tuyến: "Chiến lược dạy học cho trẻ khiếm thị và khuyết tật học tập"

Đơn vị tổ chức: Hội đồng bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, Trung tâm Giáo dục cho trẻ có nhu cầu Giáo dục Đặc biệt – SEAMEO SEN

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới