Giới thiệu chung

 

1. Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia (GDĐBQG) là Tổ Tật học thuộc Ban Tâm lý, Viện Nghiên cứu Giáo dục được thành lập vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Ban có 15 cán bộ quản lý và nghiên cứu, với 100% đội ngũ cán bộ được đào tạo chính qui ở các trường đại học có uy tín trên thế giới, đúng chuyên ngành và phần lớn đã có kinh nghiệm từ thực tiễn, đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Giáo dục đặc biệt (GDĐB) của Việt Nam.

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành Quyết định số: 570/QĐ-VKHGDVN về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia trên cơ sở tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đặc biệt, theo Quyết định số 5513/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Với quá trình hơn 40 năm trưởng thành và phát triển của Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia đã đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học giáo dục đặc biệt Việt Nam. Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học là cơ sở cho việc ban hành các chính sách quốc gia, ngành cho giáo dục người có nhu cầu giáo dục đặc biệt (trong đó trọng tâm là người khuyết tât); Đã nghiên cứu và triển khai có hiệu quả các mô hình giáo dục trên toàn quốc; đồng thời đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhầm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói chung, giáo dục hòa nhập nói riêng.

2. Tầm nhìn

Trung tâm  GDĐBQG là Trung tâm hàng đầu dẫn dắt phát triển GDĐB, góp phần đảm bảo cơ hội bình đẳng trong giáo dục có chất lượng cho người khuyết tật ở Việt Nam và có uy tín trên thế giới.

3. Sứ mệnh

Vì sự bình đẳng tham gia giáo dục có chất lượng và học tập suốt đời của người khuyết tật Việt Nam!

4. Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, triển khai thực nghiệm khoa học giáo dục đặc biệt; tư vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành chính sách cho người dạy, người học; phát triển, quản lý ngành học và các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao các dịch vụ và thông tin khoa học về giáo dục đặc biệt.

5. Nhiệm vụ

     5.1. Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng, ban hành chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt;

     5.2. Nghiên cứu phát triển các điều kiện đảm bảo thực hiện giáo dục đặc biệt: Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển chương trình và Sách giáo khoa; Xây dựng tài liệu hướng dẫn, học liệu, thiết bị - phương tiện hỗ trợ, giáo dục cho học sinh trong giáo dục đặc biệt; Xây dựng và chuyển giao các mô hình về giáo dục đặc biệt. 

     5.3. Tổ chức thực nghiệm can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em có nhu cầu về giáo dục đặc biệt.

     5.4. Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt, các mô hình và chương trình giáo dục đặc biệt phù hợp với các vùng, miền của đất nước và phù hợp với các đặc điểm phát triển khác nhau của trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

     5.5. Thực hiện các dịch vụ, tư vấn về giáo dục đặc biệt: i) Sàng lọc và đánh giá trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; ii) Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cá nhân, tổ chức về chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; iii) Xây dựng và vận hành các mô hình hỗ trợ giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; iv) Phát triển kỹ năng đặc thù cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt và người chăm sóc, giáo dục người có nhu cầu giáo dục đặc biệt; v) Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đặc biệt; Tư vấn về tổ chức thực hiện và huy động các nguồn lực cho giáo dục đặc biệt; vi) Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

    5.6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt; bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; đào tạo tiến sĩ; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; trao đổi và hợp tác chuyên gia trong các lĩnh vực về giáo dục đặc biệt.

   5.7. Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

   5.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện KHGDVN giao.

6. Định hướng phát triển đến 2025

Hỗ trợ tất cả các cơ sở giáo dục hòa nhập trong toàn quốc;

Hỗ trợ các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập;

Nghiên cứu sản xuất thử và cung cấp phương tiện đồ dùng giáo dục, dạy học đặc thù dành cho trẻ khuyết tật;

Thực hiện và hướng dẫn các hoạt động trị liệu đặc thù cho trẻ khuyết tật;

Thực hiện mô hình giáo dục bán trú với quy mô khoảng 200 trẻ khuyết tật;

Thực hiện và hướng dẫn, bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt cho các đơn vị, tổ chức.