Giới thiệu chung

 

Giới thiệu chung

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với sứ mệnh vì sự bình đẳng tham gia giáo dục có chất lượng và học tập suốt đời cho người khuyết tật Việt Nam. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, triển khai thực nghiệm khoa học giáo dục đặc biệt; tư vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành chính sách cho người dạy, người học; phát triển, quản lý ngành học và các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao các dịch vụ và thông tin khoa học về giáo dục đặc biệt; Trung tâm phấn đấu dẫn dắt phát triển GDĐB, góp phần đảm bảo cơ hội bình đẳng trong giáo dục có chất lượng cho người khuyết tật ở Việt Nam và có uy tín trên thế giới.

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia có các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.       Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng, ban hành chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDĐB;

2.       Nghiên cứu phát triển các điều kiện đảm bảo thực hiện GDĐB: Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển chương trình và Sách giáo khoa; Xây dựng tài liệu hướng dẫn, học liệu, thiết bị - phương tiện hỗ trợ, giáo dục cho học sinh trong giáo dục đặc biệt; Xây dựng và chuyển giao các mô hình về GDĐB;

3.       Tổ chức thực nghiệm can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em có nhu cầu về GDĐB;

4.       Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt, các mô hình và chương trình giáo dục đặc biệt phù hợp với các vùng, miền của đất nước và phù hợp với các đặc điểm phát triển khác nhau của trẻ em có nhu cầu GDĐB;

5.       Thực hiện các dịch vụ, tư vấn về giáo dục đặc biệt: i) Sàng lọc và đánh giá trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; ii) Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cá nhân, tổ chức về chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; iii) Xây dựng và vận hành các mô hình hỗ trợ giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; iv) Phát triển kỹ năng đặc thù cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt và người chăm sóc, giáo dục người có nhu cầu giáo dục đặc biệt; v) Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đặc biệt; Tư vấn về tổ chức thực hiện và huy động các nguồn lực cho giáo dục đặc biệt; vi) Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

6.       Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt; bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; đào tạo tiến sĩ; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; trao đổi và hợp tác chuyên gia trong các lĩnh vực về GDĐB;

7.       Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực GDĐB;

8.       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện KHGDVN giao.

 

Định hướng đến năm 2025 của Trung tâm như sau

1.       Hỗ trợ tất cả các cơ sở giáo dục hòa nhập trong toàn quốc;

2.       Hỗ trợ các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập;

3.       Nghiên cứu sản xuất thử và cung cấp phương tiện đồ dùng giáo dục, dạy học đặc thù dành cho trẻ khuyết tật;

4.       Thực hiện và hướng dẫn các hoạt động trị liệu đặc thù cho trẻ khuyết tật;

5.       Thực hiện mô hình giáo dục bán trú với quy mô khoảng 200 trẻ khuyết tật;

6.       Thực hiện và hướng dẫn, bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt cho các đơn vị, tổ chức.