1. Ban giám đốc
  • TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

   Chức vụ: Giám đốc

  • Th.s Phạm Hà Thương

   Chức vụ: Phó Giám đốc

  1. Hội đồng khoa học
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Phòng Giáo dục người khuyết tật Nhìn - Đa tật
    • Ths. Trần Thị Văng (Thư)

     Chức vụ: Trưởng phòng

   2. Phòng Giáo dục người khuyết tật Nghe - Nói
    • TS. Lê Thị Tố Uyên

     Chức vụ: Trưởng phòng

   3. Phòng Giáo dục người Rối loạn phát triển
    • TS. Nguyễn Văn Hưng

     Chức vụ: Trưởng phòng

   4. Phòng Thực nghiệm Giáo dục Đặc biệt
    • Ths. Lê Thị Tâm

     Chức vụ: Trưởng phòng