Lịch sử

Với quá trình hơn 40 năm trưởng thành và phát triển của Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia đã đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học giáo dục đặc biệt Việt Nam. Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học là cơ sở cho việc ban hành các chính sách quốc gia, ngành cho giáo dục người có nhu cầu giáo dục đặc biệt (trong đó trọng tâm là người khuyết tât); Đã nghiên cứu và triển khai có hiệu quả các mô hình giáo dục trên toàn quốc; đồng thời đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhầm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói chung, giáo dục hòa nhập nói riêng.

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia là Tổ Tật học thuộc Ban Tâm lý, Viện Nghiên cứu Giáo dục được thành lập vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Ban có 15 cán bộ quản lý và nghiên cứu, với 100% đội ngũ cán bộ được đào tạo chính qui ở các trường đại học có uy tín trên thế giới, đúng chuyên ngành và phần lớn đã có kinh nghiệm từ thực tiễn, đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Giáo dục đặc biệt (GDĐB) của Việt Nam.

Năm 1987, từ Tổ tật học đã được thàn lập thành Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục trẻ khuyết tật, năm 2003, sau khi thống nhất giưa Viện Khoa học Giáo dục và Viện Phát triển Giáo dục, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu giáo dục và phát triển chương trình giáo dục chuyên biệt, sau đó Trung tâm còn có hai lần được đổi tên từ Trung tâm Nghiên cứu GDĐB sang Ban nghiên cứu GDĐB.

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành Quyết định số: 570/QĐ-VKHGDVN về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia trên cơ sở tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt, theo Quyết định số 5513/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Với tên mới Trung tâm cũng sẽ có tầm vóc mới và vai trò, vị trí mới xứng với tầm vóc trong ngành Giáo dục đặc biệt Việt Nam.