Sàng lọc - Đánh giá

Trung tâm sử dụng các công cụ sau để chẩn đoán, đánh giá các năng lực phát triển của trẻ:

- Bảng kiểm phát triển trẻ em;

- Bảng câu hỏi và Độ tuổi (ASQ);

- M-CHAT;

- Trắc nghiệm Raven (mầu và đen trắng)

- Thang Cars;

- Thang Gars 3;

- Trắc nghiệm tâm lý giáo dục YCAT

- Bộ PEP 3 và PEP - R

- Trắc nghiệm trí tuệ trẻ em WISC - 5

- Đánh giá âm vị Tiếng Việt

- Bộ tiêu chí đánh giá năng lực trẻ em khiếm thị từ 0 - 6 tuổi;

...