22 tháng 09/2021 Giáo dục chuyên biệt

Quy trình tiếp nhân học sinh nhóm lớp bán trú

Quy trình gồm 6 bước: Bước 1: Tiếp nhận thông tin Bước 2: Sàng lọc...

20 tháng 09/2021 Giáo dục chuyên biệt

Thông báo tuyển sinh học sinh có nhu cầu đặc biệt tháng 9 năm 2021

Năm học 2021 - 2022, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tuyển sinh học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở mọi dạng tật cho các lớp học Can thiệp sớm, lớp Tiền tiểu học, và lớp Chuyên biệt.

20 tháng 09/2021 Giáo dục chuyên biệt

Chương trình giáo dục dành cho lớp bán trú tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Quan điểm tiếp cận: 1. Quyền được giáo dục của trẻ 2. Mục tiêu giáo dục thực tiễn 3. Bình thường hóa 4. Tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 5. Tập trung chương trình giảng dạy kĩ năng sống

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới