16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Thực trạng kĩ năng nghề nghiệp của học sinh khuyết tật trí tuệ tại các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật nói chung và học sinh khuyết tật trí tuệ nói riêng trên địa thành phố Hải Phòng đã được quan tâm thực hiện; tuy nhiên, công tác này mới chỉ được tập trung vào mục đích dạy nghề chứ chưa chú trọng đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật

Sự tham gia của trung tâm giáo dục cộng đồng vào giáo dục trẻ khuyết tật đến nay còn rất mời nhạt. Bài viết đã trình bày về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng; từ đó phân tích rất cụ thể từng vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật.

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại Hà Giang

Bài viết đã trình bày khái quát tình hình về trẻ khuyết tật và thực trạng giáo dục trẻ khuyết tật tại Hà Giang. Tác giả đã đề xuất 5 điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập tại Hà Giang, bao gồm: 1) Về nhập học cho học sinh khuyết tật; ...

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Thực trạng giáo dục và mạng lưới giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết đã phân tích đánh giá thực trạng công tác giáo dục học sinh khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: 1) Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về các văn bản chính sách liên quan đến giáo dục học sinh khuyết tật; ...

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Quy hoạch mạng lưới giáo dục trẻ khuyết tật thành phố Hà Nội

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

“Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xác định mức độ khuyết tật ở trẻ khuyết tật tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn”

Đảm bảo quyền được xác định mức độ khuyết tật là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật.

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Thực trạng mạng lưới giáo dục cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Giáo dục công dân toàn cầu – một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục học sinh khuyết tật

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới