05 tháng 04/2022 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Tổng quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong can thiệp, giáo dục trẻ có rối loạn phát triển tại một số nước Châu Âu

Ứng dụng công nghệ trong phát hiện, can thiệp và giáo dục trẻ rối loạn phát triển đang trở thành xu hướng mới. Trong số các công cụ can thiệp dựa trên công nghệ, thực tế ảo có lợi thế là tạo một môi trường có thiết kế độc đáo để người dùng tham gia tối đa.

05 tháng 04/2022 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng – từ lý luận đến thực tiễn

Theo các kết quả nghiên cứu của Việt Nam cũng như trên thế giới cho thấy số lượng trẻ RLPTK tăng nhanh trong những năm gần đây và mức độ cũng trầm trọng hơn. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng phát hiện sớm, can thiệp sớm và gioá dục được thực hiện tốt sẽ góp phần giảm thiểu những khó khăn thứ phát do tự kỷ mang lại

12 tháng 02/2022 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VIỆT NAM

Giáo dục đặc biệt của Việt Nam vốn có lịch sử lâu đời và đang từng bước trên đà phát triển. Năm 2010, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Người khuyết tật nhằm thiết lập một hệ thống hỗ trợ cho giáo dục đặc biệt về phương diện chính sách quốc gia. Việt Nam đang nỗ lực để cung cấp hệ thống hỗ trợ cụ thể và các dịch vụ liên quan giáo dục đặc biệt như giáo dục hòa nhập, giáo dục trị liệu, giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra Việt Nam

12 tháng 02/2022 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tại Việt Nam, chăm sóc, giáo dục người khuyết tật đã có từ lâu đời. Với truyền thống nhân ái, người khuyết tật không bị ghét bỏ mà được quan tâm, chăm sóc. Ngay trong bộ luật đầu tiên của Việt Nam, Luật Hồng Đức đã có Điều 294 quy định: “Ở những phường hẻm hay trong

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Thực trạng kĩ năng nghề nghiệp của học sinh khuyết tật trí tuệ tại các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật nói chung và học sinh khuyết tật trí tuệ nói riêng trên địa thành phố Hải Phòng đã được quan tâm thực hiện; tuy nhiên, công tác này mới chỉ được tập trung vào mục đích dạy nghề chứ chưa chú trọng đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật

Sự tham gia của trung tâm giáo dục cộng đồng vào giáo dục trẻ khuyết tật đến nay còn rất mời nhạt. Bài viết đã trình bày về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng; từ đó phân tích rất cụ thể từng vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật.

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại Hà Giang

Bài viết đã trình bày khái quát tình hình về trẻ khuyết tật và thực trạng giáo dục trẻ khuyết tật tại Hà Giang. Tác giả đã đề xuất 5 điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập tại Hà Giang, bao gồm: 1) Về nhập học cho học sinh khuyết tật; ...

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Thực trạng giáo dục và mạng lưới giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết đã phân tích đánh giá thực trạng công tác giáo dục học sinh khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: 1) Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về các văn bản chính sách liên quan đến giáo dục học sinh khuyết tật; ...

16 tháng 09/2021 Mô hình, chương trình, phương tiện và học liệu giáo dục

Quy hoạch mạng lưới giáo dục trẻ khuyết tật thành phố Hà Nội

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới