Tập huấn

Trung tâm tiến hành tập huấn chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật. 

Ngoài ra trung tâm cũng tiến hành tập huấn chuyên môn giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.