16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Thực trạng giáo dục giới tính cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ tuổi vị thành niên trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt

"Nội dung của bài viết đã trình bày những phát hiện chính trong khảo sát, đánh giá thực trạng về giáo dục giới tính cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ tuổi vị thành niên trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt,...

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển

Số lượng trẻ khuyết tật nói chung và số lượng trẻ rối loạn phát triển ngày càng tăng trong xã hội hiện tại. Trong số đó nhu cầu hướng nghiệp nghề cho trẻ rối loạn phát triển ngày càng cấp bách.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học học hoà nhập cấp tiểu học tại Đà Nẵng

Nội dung của bài viết đã trình bày những phát hiện chính trong khảo sát đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập cấp tiểu học tại Đà Nẵng, bao gồm:

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập cấp tiểu học

Cuốn sách đề cập đến hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục hoà nhập. Sách bao gồm bốn chương:

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập cấp tiêu học tại Hà Nội

Nội dung của bài viết đã trình bày những phát hiện chính trong khảo sát đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập cấp tiểu học tại Hà Nội, bao gồm: i) mức độ khuyết tật trí tuệ; ...

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hoà nhập

"Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà giáo dục.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập

Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà giáo dục. Để họat động giáo dục kĩ năng xã hội đạt hiệu quả thì cần xác định được thực trạng loại kĩ năng xã hội này đã được hình thành ở học sinh khuyết tật trí tuệ đang ở mức độ nào.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Một số kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lứa tuổi tiểu học và tiêu chí đánh giá

Bài viết để cập đến các nội dung cơ bản sau: (i) khái niệm kĩ năng xã hội; (ii) một số kĩ năng xã hội cần thiết cho học sinh khuyết tật trí tuệ lứa tuổi tiểu học, bao gồm 5 nhóm kĩ năng xã hội: kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp, kĩ năng tuân thủ, kĩ năng kiểm soát hành vi bản thân, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói; ...

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

“Hỗ trợ hành vi tích cực cho học sinh rồi loạn phát triển tại trường tiểu học hoà nhập”

Bài viết trình bày khái niệm cơ bản của học sinh rối loạn phát triển, chủ yếu tập trung vào bốn nhóm học sinh: khuyết tật trí tuệ, rối loạn học tập, tăng động – giảm chú ý và rối loạn phổ tự kỉ.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có rối loạn phát triển

Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường hoà nhập

Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ (KTTT) là chủ đề mới, nhiều thách thức đối với các cán bộ quản lý, giáo viên hay người chăm trong các cơ sở giáo dục.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới