Nhân sự

1. Giám đốc
 

 

Media/1_TH1058/Images/anh-hoa-1.jpg

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Email: hoantk@vnies.edu.vn

 

2. Phó giám đốc

Media/1_TH1058/Images/z3183233757533-72e591111558acfde2a66d9e89bcf9bd.jpg

Họ và tên: Th.s Phạm Hà Thương

Email: thuongph@vnies.edu.vn

4. Trưởng phòng giáo dục người khuyết tật Nhìn - Đa tật

Họ và tên: Ths. Trần Thị Văng (Thư)

Email: vangtt@vnies.edu.vn

5. Trưởng phòng giáo dục người khuyết tật Nghe - Nói

Họ và tên: TS. Lê Thị Tố Uyên

Email: uyenltt@vnies.edu.vn

6. Trưởng phòng giáo dục người Rối loạn phát triển

Họ và tên: TS. Nguyễn Văn Hưng

Email: hungnv@vnies.edu.vn

7. Trưởng phòng Thực nghiệm Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: Ths. Lê Thị Tâm

Email: tamlt@vnies.edu.vn

Media/1_TH1058/Images/eb1f368b-a/nhansu.png