Nhân sự

1. Giám đốc
Media/1_TH1058/Images/anh-minh-2.jpg

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Email: minhnd@vnies.edu.vn

2. Phó giám đốc

Media/1_TH1058/Images/anh-hoa-1.jpg

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Email: hoantk@vnies.edu.vn

 

3. Phó giám đốc

Media/1_TH1058/Images/anh-dinh-1.jpg

Họ và tên: Th.s Lưu Văn Định

Email: dinhlv@vnies.edu.vn

4. Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: TS. Lê Thị Tố Uyên

Email: uyenltt@vnies.edu.vn

5. Trưởng phòng Thực nghiệm Khoa học Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: Th.s Phạm Hà Thương

Email: thuongph@vnies.edu.vn

6. Trưởng phòng Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: TS. Nguyễn Văn Hưng

Email: hungnv@vnies.edu.vn

7. Trưởng nhóm nghiên cứu trẻ rối loạn phát triển

Họ và tên: Ths. Lê Thị Tâm

Email: tamlt@vnies.edu.vn

8. Trưởng nhóm nghiên cứu trẻ khiếm thính

Họ và tên: TS. Đỗ Long Giang

Email: giangdl@vnies.edu.vn

9. Trưởng nhóm nghiên cứu trẻ khiếm thị và đa tật

Họ và tên: Ths. Trần Thị Văng (Thư)

Email: vangtt@vnies.edu.vn

 

Media/1_TH1058/Images/eb1f368b-a/nhansu.png