Tư vấn

Trung tâm tiến hành tư vấn:

- Định hướng hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt;

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại các cơ sở giáo dục;

- Xây dựng Phòng hỗ trợ trong các trường hòa nhập từ mầm non đến trung học phổ thông;

- Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục hòa nhập cho các trường, các địa phương.