Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập

01 tháng 07/2021

Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ là chủ đề mới, nhiều thách thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên hay người chăm sóc trong các cơ sở giáo dục. Hạn chế về nhận thức khiến học sinh khuyết tật trí tuệ không cảm nhận được hết sự thay đổi của cơ thể và nhu cầu cần chuẩn bị để đối mặt với các vấn đề này khi đến tuổi dạy thì. Bài báo mô tả quá trình và kết quả thử nghiệm một số chủ đề giáo dục giới tính cho 03 trường hợp học sinh KTTT đang tham gia học hòa nhập trong trường tiểu học. Kết quả thử nghiệm cho thấy những kết quả chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi giới tính của 03 học sinh KTTT được thử nghiệm. 

Bài báo được đăng trên Tạp chí Giáo dục, số đặc kiệt kì 2 tháng 11/2020. Chi tiết bài báo xem file đính kèm. 

 

Tập tin đính kèm
Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới