TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT QUỐC GIA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

15 tháng 09/2022

Media/1_TH1058/Images/tuyen-dung-5.jpg

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Số lượng: 04

Vị trí:

+ 01 Nghiên cứu viên về khuyết tật Nhìn

+ 01 Nghiên cứu viên về Khuyết tật Nghe –nói

+ 01 Nghiên cứu viên về Rối loạn phát triển

+ 01 Nghiên cứu viên về Thực nghiệm Khoa học giáo dục đặc biệt

Thông tin chi tiết:

Website của Viện Khoa học Giáo dục  Việt Nam: http://vnies.edu.vn/

Website của Trung tâm GD Đặc biệt Quốc gia: http://ncse.edu.vn

Media/1_TH1058/Images/tuyen-dung-1.jpg
Media/1_TH1058/Images/tuyen-dung-2.jpg
Media/1_TH1058/Images/tuyen-dung-3.jpg
Media/1_TH1058/Images/tuyen-dung-4.jpg
Media/1_TH1058/Images/tuyen-dung-7.jpg

Trân trọng thông báo!

 
 
 

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới