BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU THEO CHỨC NĂNG NĂM 2023BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU THEO CHỨC NĂNG NĂM 2023

19 tháng 09/2023

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) về việc uỷ quyền cho các đơn vị thuộc Viện chủ động tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Viện. Chiều ngày 13/09/2023 tại 62 Phan Đình Giót, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tiến hành họp kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023. Thành phần tham dự họp gồm ban lãnh đạo; Hội đồng khoa học Trung tâm, cán bộ nghiên cứu là chủ nhiệm nhiệm vụ và cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia.

Năm 2023, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia được giao 04 nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu về việc phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nghe nói vào lớp 1 hòa nhập tại Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Tuấn Đức;

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu phát triển khung chương trình giáo dục kỹ năng đặc thù cho học sinh khuyết tật trí tuệ đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hưng;

Nhiệm vụ 3: Xây dựng các báo cáo góp ý, trả lời các văn bản theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa;

Nhiệm vụ 3: Nhiệm vụ Xây dựng các báo cáo góp ý, trả lời các văn bản theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Hà Thương.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ và rà soát của 04 nhiệm vụ, Hội đồng Khoa học Trung tâm đánh giá: các nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đầy đủ các sản phẩm theo tiến độ. Với nhiệm vụ báo cáo góp ý, trả lời văn bản, Trung tâm đã thực hiện được bao gồm 40 văn bản góp ý. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa - Chủ tịch HĐKH Trung tâm đề nghị các chủ nhiệm bám sát tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ đăng bài báo với các nhiệm vụ có sản phẩm là bài báo khoa học.

Tác giả

Nguyễn Thị Hà

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới