HỌP VỚI ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

08 tháng 11/2022

Ngày 07/11/2022, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam về đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật.

Tại buổi làm, Bà Đinh Thị Thụy – Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia Người khuyết tật Việt Nam đã có báo cáo đánh giá về công tác triển khai thực hiện Luật Người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục; đề nghị các cán bộ tham gia Hội nghị có ý kiến góp ý để sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Người khuyết tật.

Media/1_TH1058/Images/ubqg-nkt.jpg

TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia điều khiển Hội nghị với những góp ý liên quan đến Luật Người khuyết tật với những nội dung chủ yếu sau: chia sẻ về

1) Quy định lại việc xác định dạng và mức độ khuyết tật; đề nghị cho cán bộ ngành giáo dục tham gia Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;

2) Bổ sung một số dạng khuyết tật trong Luật người khuyết tật, bao gồm: Rối loạn học tập đặc thủ; Tăng động giảm chú ý và Rối loạn phổ tự kỉ cần được quy định rõ trong Luật Người khuyết tật;

3) Về các điều trong Chương IV (Giáo dục), cần chỉnh sửa, bổ sung các nội dung quy định cho phù hợp với Luật giáo dục năm 2019;

Media/1_TH1058/Images/a9296f3d-7/ubqg-nkt.jpg

Luật Người khuyết tật đã được ban hành đến nay là hơn 10 năm; trong quá trình thực hiện, có nhiều điều, khoản trong Luật còn chưa được thực thi triệt để vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Ủy ban Quốc gia Người khuyết tật Việt Nam đang trong quá trình xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về việc rà soát Luật Người khuyết tật để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật cho phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.

                                                                                             TS. Nguyễn Văn Hưng

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới