Khảo sát thực trạng đề tài B2022-VKG-18

11 tháng 04/2022

Từ ngày 7 đến 9 tháng 4 năm 2022, nhóm thành viên đề tài B2022-VKG-18 “Nghiên cứu luận cứ khoa học về tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật” do TS. Nguyễn Văn Hưng chủ nhiệm đã tiến hành khảo sát thực trạng về tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại Bắc Kạn và Thái Nguyên. Nhóm đề tài đã khảo sát tại 2 Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên và 4 trường tiểu học hòa nhập.

 

 

Media/1_TH1058/Images/anh3.jpg
 

Hình 1. Tọa đàm tại trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn

 

Đoàn khảo sát đã tiến hành phỏng vấn sâu cán bộ quản lý về giáo dục học sinh khuyết tật của Sở Giáo dục và Đào tạo; tọa đàm với cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật cấp tỉnh, trưng cầu ý kiến và phỏng vấn sâu cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường tiểu học hòa nhập.   

 Media/1_TH1058/Images/anh2.jpg

Hình 2. Đoàn khảo sát làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên

          Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng sẽ là những luận cứ thực tiễn quan trọng để xây dựng về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

 

TS. Nguyễn Văn Hưng

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới