Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập

31 tháng 03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-BGDĐ1 ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cấp có giá trị pháp lý, sử dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo   thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì được tố chức thực hiện theo thông tư sô 33/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian bồi dưỡng: 24 ngày (tương dương 240 tiết)

Ngày dự kiến khai giảng: 15/05/2021

Địa điểm bồi dưỡng: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Cán bộ giảng dạy: Các chuyên gia đầu ngành về giáo dục đặc biệt của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và từ các cơ sở giáo dục, đào tạo về giáo dục đặc biệt có uy tín ở trong nước và nước ngoài.

Học phí: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng), chưa bao gồm văn phòng phẩm và tài liệu. Thông tin tuyển sinh, xin liên hệ:  TS. Nguyễn Văn Hưng (Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia), số điện thoại: 0987660668, email: hungvnies@gmail.com

Tập tin đính kèm
Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới