Thư mời viết bài hội thảo “Giáo dục đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0 – Cơ hội và Thách thức” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức.

29 tháng 09/2021

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nhằm tổng kết những thành tựu nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục đặc biệt trong 45 năm qua gắn liền với bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; Đồng thời tạo diễn đàn cho các chuyên gia, các nhà nghiên cứu các cán bộ quản lý giáo dục và thầy giáo/cô giáo đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt có cơ hội trao đổi chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực hiện giáo dục đặc biệt.

 

Các đại biểu đăng ký và gửi tóm tắt bài viết đến Ban tổ chức trước ngày 29/9/2021

Các bài tóm tắt được thẩm định đạt sẽ được thông báo tới tác giả vào ngày 30/9/2021

Toàn văn bài viết gửi đến Ban tổ chức trước ngày 15/10/ 2021.

Các bài viết được lựa chọn trình bày tham luận tại hội thảo sẽ được thông báo và yêu cầu gửi bản trình chiếu tới Ban tổ chức trước ngày 30/102021.

Địa chỉ email nhận bài viết: hungnv@vnies.edu.vn

Chi tiết xem tại file đính kèm phía dưới.

Tập tin đính kèm
Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới