Tin bài Báo cáo tổng kết nhiệm vụ theo chức năng năm 2022

19 tháng 12/2022

Buổi sáng, ngày 16 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia đã báo cáo tổng kết 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại Phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Nhiệm vụ “Nghiên cứu khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật trí tuệ chuẩn bị vào lớp 1 hòa nhập tại Việt Nam”, mã số: V2022- 21TX do TS. Mai Thị Phương chủ nhiệm và Nhiệm vụ “Thu thập dữ liệu quản lý giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam năm 2022”, mã số: V2022- 22TX do TS. Nguyễn Thị Kim Hoa chủ nhiệm.

Media/1_TH1058/Images/z3970809730269-c4f734e0a624bf51f3fe623137d16b8b.jpg

Thông tin về nhiệm vụ V2022-21TX:

Mục tiêu của đề tài là phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật trí tuệ chuẩn bị vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội học tập công bằng, bình đẳng và chất lượng cho các em.

Tính mới và sáng tạo: Khung chương trình và tài liệu hướng dẫn khung chương trình tiền học đường sẽ giúp cho giáo viên, phụ huynh có căn cứ để xây dựng và thực hiện việc chuẩn bị cho trẻ khuyết tật trí tuệ vào lớp Một được thuận lợi hơn.

Đề tài đã đạt được một số kết quả: 03 chuyên đề thuộc cơ sở lí luận, 02 chuyên đề về cơ sở thực tiễn về phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật trí tuệ chuẩn bị vào lớp một hòa nhập tại Việt Nam; 01 chuyên đề Khung chương trình và Hướng dẫn thực hiện khung chương trình tiền học đường; 03 bài báo liên quan đến nhiệm vụ.

 

Thông tin về nhiệm vụ V2022-22TX:

Mục tiêu của đề tài “Thu thập dữ liệu quản lý hệ thống giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam năm 2022” là trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, điều chỉnh hệ thống đầu ra về dữ liệu quản lý giáo dục học sinh khuyết tật nhằm thu thập dữ liệu quản lý giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam năm 2022 và dự báo xu hướng phát triển và đề xuất một số kiến nghị về giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam.

Tính mới và sáng tạo: Đề tài đã nghiên cứu và cung cấp được bộ dữ liệu quản lý giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam năm 2022, trên cơ sở tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn báo cáo, thu thập thông tin đảm bảo độ tin cậy.

Đề tài đã đạt được một số kết quả: nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về hệ thống dữ liệu quản lý giáo dục người khuyết tật; điều chỉnh hệ thống đầu ra về dữ liệu quản lý giáo dục người khuyết tật Việt Nam; nghiên cứu thực trạng thu thập các dữ liệu quản lý giáo dục người khuyết tật chủ yếu ở 51 tỉnh/ thành phố; phân tích, tổng hợp hệ thống dữ liệu quản lý giáo dục người khuyết tật tại 03 tỉnh trực tiếp và 48 tỉnh khảo sát online và thu thập thống tìn từ các báo cáo khác về giáo dục người khuyết tật Việt Nam; tổng hợp dữ liệu quản lý giáo dục người khuyết tật theo vùng, miền và toàn quốc; dự báo xu hướng phát triển và một số kiến nghị về giáo dục người khuyết tật Việt Nam.

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá các sản phẩm của hai đề tài đảm bảo tính khoa học và đầy đủ, các nội dung chuyên đề có tính ứng dụng cao, có thể triển khai trên toàn quốc.

 

Hai đề tài được đánh giá đạt.

 

Mai Thị Phương

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới