Chuyên đề 4: Tổ chức Giáo dục cho người khuyết tật trong bối cảnh CMCN 4.0

17 tháng 11/2021

Thông tin các chuyên gia thuộc chuyên đề số 4
Media/1_TH1058/Images/z2943870367291-a02049a6908dfb51439e767a46ead1dd.jpg
Media/1_TH1058/Images/.jpg

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới