Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh khuyết tật nhìn học hòa nhập cấp trung học cơ sở

16 tháng 09/2021

Nhóm Tg:  Trần Thị Văng, Trịnh Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Nho, Hà Thanh Vân

 

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới