Khuyết tật ngôn ngữ và xu hướng đánh giá trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục

16 tháng 09/2021

Tg: Lê Thị Tố Uyên

Cùng với sự phát triển về các chuyên ngành khoa học và cùng với sự thay đổi về quan niệm tiếp cận, việc đánh giá nhận diện trẻ có khó khăn về ngôn ngữ trong giáo dục hiện nay cũng có những điều chỉnh nhất định. Sự chuyển dịch trong trọng tâm đánh giá, hình thức đánh giá trong lĩnh vực giáo dục là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp hơn cho các trẻ có khó khăn này trong nhà trường.

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới