Một số vấn đề trong chẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ khiếm thị

10 tháng 09/2021

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009, Việt Nam có khoảng 1,3 triệu trẻ khuyết tật. Trong số đó, trẻ khiếm thị chiếm khoảng 13,73% và có một tỉ lệ không nhỏ những trẻ khiếm thị kèm theo các dạng khuyết tật khác như khuyết tật vận động, khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, tự kỉ… Theo nghiên cứu của Gates và Kappan (1985), Rogow (1988), Kirchner (1990), cho thấy có khoảng 49-60% trẻ khiếm thị có khuyết tật khác kèm theo trong đó có đối tượng trẻ khiếm thị rối loạn phổ tự kỉ.

1.         Chẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ khiếm thị?

2.         Công cụ chẩn đoán tự kỉ ở trẻ khiếm thị

3.         Một số khó khăn thường gặp trong quá trình chẩn đoán tự kỉ ở trẻ khiếm thị

4.         Sự thay đổi tiêu chí trong chẩn đoán tự kỉ và những khó khăn tiếp theo trong chẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ khiếm thị

 

Tập tin đính kèm
Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới