Ngôn ngữ ký hiệu của người điếc: Kinh nghiệm và bài học quốc tế trong thống nhất ký hiệu và xây dựng từ điển

16 tháng 09/2021

Nhóm Tg: Lê Văn Tạc, Lê Thị Tố Uyên, Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Bích Trang, Đỗ Long Giang, Lê Tuấn Đức

Kinh nghiệm thống nhất sử dụng ngôn ngữ kí hiệu của người Điếc và bài học cho Việt Nam

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới