Thống nhất sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu của người Điếc: Kinh nghiệm từ một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

16 tháng 09/2021

Tg: Đỗ Long Giang

Nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm thống nhất sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu của người Điếc từ một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới