Thông tư 15/2019/BGD&ĐT quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

16 tháng 09/2021

Nhóm Tg:  Phạm Minh Mục, Trần Thị Văng, Trịnh Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Hằng

Chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giáo dục và các hoạt động khác liên quan đến người khuyết tật.

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới