Tổng quan một số nghiên cứu về thị giác chức năng của trẻ nhìn kém

16 tháng 09/2021

 Tg:  Trần Thị Văng

Bài viết tập trung vào việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về vấn đề thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính: quan điểm tiếp cận, đánh giá thị giác chức năng và phát triển thị giác chức năng. Từ các công trình nghiên cứu: phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém là một trong những nội dung quan trọng nhất trong giáo dục các kỹ năng đặc thù cho trẻ nhìn kém.

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới